FlexHR | Produktywni | Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia
 
 

W związku z sytuacją panującą w kraju związaną z pandemią koronawirusa, informujemy, iż zawieszamy realizację projektu „Produktywni” do odwołania.

 
 

O projekcie

 
 
Celem projektu "Produktywni" realizowanego przez FlexHR Doradztwo Personalne Agencję Zatrudnienia sp. z o.o. jest objęcie 40 dorosłych osób (15 kobiet i 25 mężczyzn) bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar LSR dla Miasta Torunia, programem aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zwiększenie ich szans na stabilne zatrudnienie w firmach o profilu produkcyjnym.

W ramach projektu "Produktywni" uczestnicy będą mogli bezpłatnie zrealizować jeden z kursów zawodowych:

 • Magazynier z oprogramowaniem, wózkami widłowymi, suwnicami UDT,
 • Operator CNC,
 • Spawanie jedną z metod TIG/MAG/MIG,
 • Spawanie/instalowanie sieci światłowodowych,
 • Operator maszyn produkcyjnych.
Ukończenie kursu będzie szansą na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy, który wciąż potrzebuje specjalistycznych pracowników technicznych. Przed rozpoczęciem kursów zawodowych uczestnicy wezmą udział w spotkaniach i warsztatach poświęconych rozwojowi osobistemu i zawodowemu:

 1. Spotkanie z psychologiem
 2. Coaching pracy
 3. Spotkanie z doradcą zawodowym
 4. Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
W ramach projektu odbędzie się również pośrednictwo pracy dla kobiet. Wybrane osoby odbędą płatne staże w firmach w Toruniu i w okolicach.

Rozpoczęcie projektu: wrzesień 2020.
Zakończenie projektu: sierpień 2021.

Projekt "Produktywni" jest finansowany z Funduszy Europejskich.
Wartość projektu: 402 820,50 PLN.
Wartość dofinansowania: 382 69,20 PLN.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 
 
 • kobiety i mężczyźni, powyżej 18 r. ż.,
 • zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osoby o niskich kwalifikacjach, z orzeczeniem o niepełnosprawności, zagrożone bezdomnością),
 • niepracujący: zarejestrowani i niezarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia,
 • zamieszkali na terenie objętym projektem.


Sprawdź, czy Twoje miejsce zamieszkania jest objęte projektem "Produktywni".
 
 

Realizacja projektu

 
 
Harmonogram projektu zostanie zaktualizowany po wznowieniu działań projektu.
 
 
 
Zadzwoń do nas